Sửa đổi mới nhất 5 thủ tục hành chính về quốc tịch

Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1021/QĐ-BTP, ngày 8/5/2018 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. Theo quyết định, có năm thủ tục lĩnh vực quốc tịch được sửa đổi gồm:

Sửa đổi mới nhất 5 thủ tục hành chính về quốc tịch

– Thủ tục cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam;

Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam;

– Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước;

– Thủ tục cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước;

– Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho người Lào được phép cư trú tại các huyện của Việt Nam tiếp giáp với Lào.

Ngoài 03 điều được thể hiện trong quyết định, thì phụ lục quyết định 1021/QĐ-BTP gồm các nội dung sau:

Phần 1: Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi

Phần 2: Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực quốc tịch trong phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Dưới đây là danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi

STT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
A. Thủ tục hành chính áp dụng chung
1 B-BTP-277279-TT Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam. Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch. Quốc tịch – Cấp trung ương: Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài- Bộ Ngoại giao

– Cấp tỉnh: Sở Tư pháp

 

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh
1 B-BTP-277288-TT Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam – Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 ngày 13/11/2008

– Nghị định số 97/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật quốc tịch Việt Nam

– Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch.

Quốc tịch Sở Tư pháp và Bộ Tư pháp
2 B-BTP-277289-TT Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước – Nghị định số 97/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật quốc tịch Việt Nam

– Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch.

Quốc tịch Sở Tư pháp và Bộ Tư pháp
3 B-BTP-277292-TT Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch. Quốc tịch Sở Tư pháp
4 B-BTP-277293-TT Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho người Lào được phép cư trú tại các huyện của Việt Nam tiếp giáp với Lào – Thông tư số 03/2015/TT-BTP ngày 01/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định điều kiện, trình tự, thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam và đăng ký khai sinh, kết hôn cho người di cư tự do tại các huyện của Việt Nam tiếp giáp với Lào.

– Thông tư số 64/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 hướng dẫn miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú cho người được phép cư trú theo quy định của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước khi làm các thủ tục về quốc tịch, đăng ký hộ tịch, đăng ký cư trú và các giấy tờ khác liên quan đến nhân thân

Quốc tịch Sở Tư pháp và Bộ Tư pháp

Quyết định số 1021/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp, quy định rõ ràng sửa đổi mới nhất 5 thủ tục hành chính về quốc tịch. Xem tham khảo thêm Thẻ tạm trú 2 năm chỉ cần passport tại đây hoặc https://thetamtru.com.vn/the-tam-tru-2-nam-chi-can-passport-va-2-hinh-2×3-cm/.

Tham khảo: Internet

Leave a Reply

UnknownVietnamEnglish