Các bước để có một bản dịch tốt, các lỗi dịch thuật thường gặp

Một quy trình cho một đơn hàng dịch viết gồm 8 bước như sau: 1.Kinh doanh để lấy được đơn hàng 2.Điều phối 3.Chuẩn bị biên dịch 4.Tiến hành biên dịch 5.Check dịch 6.DTP Chế bản điện tử Lay out, căn chỉnh 7.Nộp sản phẩm 8.Phản hồi từ KH, người dịch, kết thúc đơn hàng […]